20161124-RELLEU-Sant Antoni del Porquet - *Fiesta de *Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana 2017*

http://relleusantantonidelporquet.blogspot.com.es/2016/12/20161124-relleu-sant-antoni-del-porquet.html 
*****RELLEU SANT ANTONI DEL PORQUET*****
INTES TUSTIC*****
*PROVINCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA*.

Agéncia Valenciana del Turismo.
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2016, de la Presidencia de la Generalitat, per la qual s’atorga la declaración de festa d’interés turístic provincial de la Comunitat Valenciana
a la festa de Sant Antoni del Porquet de Relleu.
[2016/9268]

Vista la sol·licitud presentada en la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana del Turisme per l’Ajuntament de Relleu, de data 25 d’abril de 2016, on se sol·licita la Declaració de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana la Festa de Sant Antoni
del Porquet de Relleu.
Després de l’estudi de la documentació que consta en l’expedient i vistos l’Informe del Servei d’Assistència i Inspecció Turística de data 15 de novembre de 2016 i la proposta de la directora general de Turismo, per mitjà de la qual es proposa resoldre favorablement la concessió de
la mencionada distinció, de conformitat amb el que disposen les articles 3.1.c, 7.1 i 9.1 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, del Consell, regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions i obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, resolc:
Primer
Atorgar el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana la Festa de Sant Antoni del Porquet de Relleu (Alacant).
Segon
Ordenar, amb data d’aquesta resolució, la inscripció d’ofici de la declaració concedida en el Registre Especial de Festes, Itineraris, Publicaciones i Obres Audiovisuals d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana, secció primera: festes d’interés turístic, en els termes que indica l’article 9 del Decret 119/2006, de 28 de juliol.
Tercer
Ordenar la publicació d’aquesta resolució en els termes estables en l’article 7 del Decret 119/2006, de 28 de juliol, així com en l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es por interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l’irgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o interposar un recurs contención administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptador des de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
València, 17 de novembre de 2016.– El president de la Generalitat, p. d. (R 12.02.2016, del president de la Generalitat, per la qual es deleguen determinades atribucions en distints òrgans de l’Administració de la Generalitat; DOCV 17.02.2016). El secretari autonòmic de l’Agència
Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez.

Agéncia Valenciana del Turismo
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2016, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se otorga la declaración de fiesta de interés turístico provincial de la Comunitat Valenciana a la fiesta de Sant Antoni del Porquet de Relleu. [2016/9268]
Vista la solicitud presentada en la Secretaría Autonómica de la Agència Valenciana del Turisme por el Ayuntamiento de Relleu, de fecha 25 de abril de 2016 instando la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana, «La Fiesta de Sant
Antoni del Porquet de Relleu».
Tras el estudio de la documentación obrante en el expediente y visto el informe del Servicio de Asistencia e Inspección Turística de fecha 15 de noviembre de 2016 y la Propuesta de la directora general de Turismo, mediante la que se propone resolver favorablemente la concesión de la mencionada distinción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.1 c), 7.1 y 9.1 del Decreto 119/2006, de 28 de julio, del Consell, regulador de las Declaraciones de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana,
resuelvo:
Primero
Otorgar el título honorífico de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Comunitat Valenciana a la Fiesta de Sant Antoni del Porquet de Relleu (Alicante).
Segundo
Ordenar, con fecha de la presente resolución, la inscripción de oficio de la declaración concedida en el Registro Especial de Fiestas, Itinerarios, Publicaciones y Obras Audiovisuales de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana, Sección Primera: fiestas de interés turístico en los términos que señala el artículo 9 del Decreto 119/2006, de 28
de julio.
Tercero
Ordenar la publicación de la presente resolución en los términos establecidos en el artículo 7 del Decreto 119/2006, de 28 de julio, así como en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Valencia, 17 de noviembre de 2016.– El president de la Generalitat, p. d. (R 12.02.2016, del president de la Generalitat por la que se delegan determinadas atribuciones en distintos órganos de la Administración de la Generalitat; DOCV 17.02.2016), el secretario autonómico de la Agència Valenciana del Turisme: Francesc Colomer Sánchez

***** DOGV nº 7924 / 24.11.2016.Pag 32711.***** http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/24/pdf/docv_7924.pdf 
***** DOGV nº 7924 / 24.11.2016.Pag 32711.***** http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/24/pdf/docv_7924.pdf 

20130429-DOCV nº7013_pag11742_S.AntoniPorquet_2013_4214-----

  • Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

DECRET 53/2013, de 26 d’abril, del Consell, de declara- ció de Municipi Turístic de distints municipis de la Comunitat Valenciana. [2013/4214]
La Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, regula en el títol III la figura del municipi turís- tic. Concretament, els capítols I a IV del títol esmentat establixen allò referent al concepte de municipi turístic, i indiquen de forma expres- sa les condicions que necessàriament hauran de reunir els municipis per a ser declarats turístics i el procediment per a la seua declaració, com també consideracions generals i les bases del seu règim especial, d’acord amb la seua orientació turística.
Des de la publicació de la Llei 3/1998, un important nombre de municipis han anat sol·licitant la declaració com a turístics, i s’han ini- ciat els corresponents expedients d’acreditació del compliment dels requisits exigits en esta llei.
Mitjançant els decrets 72/2000, de 22 de maig; 184/2000, de 22 de desembre; 54/2002, de 10 d’abril; 101/2006, de 7 de juliol; 237/2007, de 28 de desembre; 30/2010, de 5 de febrer, i 14/2011, de 18 de febrer, del Consell, 212 municipis ja van ser definitivament declarats Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana.
El 31 d’octubre de 2012 es van dictar les resolucions provisionals de declaració corresponents a un nou grup d’11 municipis que havien acreditat la seua identificació amb alguns dels supòsits previstos en l’ar- ticle 25 de la Llei 3/1998, i es va obrir el termini de 20 dies corresponent al període d’informació pública, mitjançant un anunci en el Diari Ofi- cial de Comunitat Valenciana. Després d’este període, per la Resolució de 25 de febrer de 2013, del conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, s’ha acordat elevar al Consell la proposta de declaració definitiva d’este nou grup d’11 municipis com a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.
En conseqüència, oïdes les administracions afectades, a proposta del conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i amb la delibera- ció prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 d’abril de 2013,
DECRETE
Article únic
Declarar Municipi Turístic de la Comunitat Valenciana els munici- pis que a continuació s’indiquen:
1. Província d’Alacant: 
Llíber.
Mutxamel.
Relleu.
2. Província de Castelló:

Artana. Barracas. Todolella.
3. Província de València: Agullent.
Aielo de Malferit. Pedralba.
Torrent. Vilamarxant.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria de turis- me per a l’aplicació i l’execució del present decret.
DISPOSICIÓ FINAL
El present decret tindrà efectes des de l’endemà de la seua publica-
ció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Benidorm, 26 d’abril de 2013
El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART
El conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, MÁXIMO BUCH TORRALVA
  • Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

DECRETO 53/2013, de 26 de abril, del Consell, de decla- ración de Municipio Turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana. [2013/4214]
La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, regula en su título III la figura del municipio turístico. Concretamente, los capítulos I a IV del citado título estable- cen lo referente al concepto de municipio turístico, indicando de forma expresa las condiciones que necesariamente deberán reunir los muni- cipios para ser declarados turísticos y el procedimiento para su decla- ración, así como consideraciones generales y las bases de su régimen especial, acorde con su orientación turística.
Desde la publicación de la Ley 3/1998, un importante número de municipios han ido solicitando su declaración como turísticos, habién- dose iniciado los correspondientes expedientes de acreditación del cum- plimiento de los requisitos exigidos en dicha ley.
Mediante los decretos 72/2000, de 22 de mayo; 184/2000, de 22 de diciembre; 54/2002, de 10 de abril; 101/2006, de 7 de julio; 237/2007, de 28 de diciembre; 30/2010, de 5 de febrero, y 14/2011, de 18 de febre- ro, del Consell, 212 municipios ya fueron definitivamente declarados Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana.
El 31 de octubre de 2012 se dictaron las resoluciones provisionales de declaración correspondientes a un nuevo grupo de 11 municipios que habían acreditado su identificación con alguno de los supuestos previs- tos en el artículo 25 de la Ley 3/1998, abriéndose el plazo de 20 días correspondiente al periodo de información pública, mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, periodo transcurrido tras el que, por Resolución de 25 de febrero de 2013, del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, se acordó elevar al Consell la propuesta de declaración definitiva de este nuevo grupo de 11 munici- pios como municipios turísticos de la Comunitat Valenciana.
En virtud de lo anterior, oídas las administraciones afectadas, a pro- puesta del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 26 de abril de 2013,
DECRETO
Artículo único
Declarar Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana a los municipios que a continuación se relacionan:
1. Provincia de Alicante: 
Llíber.
Mutxamel.
Relleu.
2. Provincia de Castellón:
Artana. Barracas. Todolella.
3. Provincia de Valencia: Agullent.
Aielo de Malferit. Pedralba.
Torrent. Vilamarxant.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Se faculta al titular de la consellería competente en materia de turis- mo para la aplicación y ejecución del presente decreto.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente decreto tendrá efectos desde el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Benidorm, 26 de abril de 2013
El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART
-Decreto 53/2013, de 26 de abril DOCV nº7013. http://www.dogv.gva.es/datos/2013/04/29/pdf/2013_4214.pdf  
El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, MÁXIMO BUCH TORRALVA

RELLEU-PR21-HimneRelleu-PR100918-506MB7.19mHD.mov

RELLEU-PR06-ElMale-Bando-MatançaDelPorc-100116-43MB42sHD.mov

RELLEU-PR24-SantAntoniDelPorquet2011-110115-567MB3.32m110115.MOV

RELLEU-1ºPart-Sant Antoni del porquet 2010-100117.avi

RELLEU-2ºPart-Sant Antoni del porquet 2010-100117.avi

RELLEU-PR40.2012-Nt9EdicióSantAntoniPorquet14.01.2012-1.49GB7m43s-.mov

20150118V-Relleu-SANT ANTONI DEL PORQUET-- R E L L E U -- 17 GENER 2015 xVicentPico_61mb3m9s

20180120V-Relleu-Fiesta del Cerdo-Sant Antoni del Porquet 2017 Relleu x SjimmyReefman_70mb3m2s